Tất cả
Thuyết Đường

Truyện nhà Chu. Khi đó nhà Chu nước mạnh, dân giàu, Bắc Tề Tây Ngụy khởi nghịch ngoài bờ cõi. Chu chủ sai đại tướng Dương Chung làm Nguyên soái con là Dương Lâm làm Tổng quân, cử sáu mươi vạn binh chinh phạt Bắc Tề, Tây Ngụy. Dương Lâm mặt như nhồi phấn, người cao chín thước, quen dùng đôi long bổng nặng ba trăm cân, sức mạnh như sư tử.... Đại binh nhà Chu đánh dẹp Bắc Tề có trong vòng nửa tháng đã toàn thắng chiếm giữ hết các thành trì. Dương Chung cho yết bảng an dân rồi kéo quân về phục mạng Chu chúa. Chu chúa cả mừng phong cho Dương Chung làm Tùy Công, cai quản nước Tùy để thống nhất giang sơn từ đó, lại phong Quang Lâm làm Đại nguyên soái chỉ huy cả mười vạn quân binh bộ.


Dương Chung có một con trai là Dương Kiên, mắt sáng như sao bàn tay có ba chữ Nghiễm Thanh vương. Vợ chồng Dương Chung mừng rằng con trai là bậc phi thường. Dương Chung chết. Người con đó là Dương Kiên lên nối tước, là Tùy Công. Chu chủ thấy Dương Kiên tướng mạo khác thường, có ý nghi. Dương Kiên biết vậy, đem ngay con gái gả cho Thái tử để xóa lòng nghi kỵ của Chu chủ. Mời các bạn cùng đón đọc những chuyển biến tiếp theo của truyện Thuyết Đường. 

Danh sách chương truyện Thuyết Đường

Chương 1: Nghe trẻ hát, Tùy Văn Đế truất Đông Cung Chương 2: Núi Lâm Đồng, Tần Quỳnh cứu giá Chương 3: Dãi tuyết đêm, Phàn Hổ tìm bạn quý Chương 4: Đày Yên Sơn, Thúc Bảo đánh lôi đài Chương 5: Xem hoa đăng, Quốc Viễn đốt Tràng An Chương 6: Nam Dương ải, Cầm Hổ thị uy thua điệt tướng Chương 7: Vỡ Nam Dương, Ngữ phu nhân tự ải từ phu tướng Chương 8: Hai búa mạnh, Giảo Kim chiếm Châu Sa Chương 9: Gặp La Thành, Trình Giảo Kim bị trúng thương Chương 10: Dê tìm cọp, Giảo Kim bị bắt Chương 11: Chiếm Ngõa Cương, Giảo Kim ngang dọc chơi ba búa Chương 12: Ba tấc lưỡi, Từ Mậu Công lui tướng mạnh Chương 13: Đánh Ngõa Cương, Khâu Thụy mắc mưu sâu Chương 14: Hàng Ngõa Cương, Bùi Nguyên Khánh bỏ Tùy Chương 15: Đánh Thành Đô, Nguyên Bá ra oai Chương 16: Để mất ải quan, Tư Đồ đành tự sát Chương 17: Trước ải quan, Nguyên Bá xé đôi mình Thiên Tích Chương 18: Thành Kim Dung, Tây Ngụy Vương lôi đình đuổi tướng Chương 19: Rừng Sơn Hậu, Uất Trì Cung qua núi gặp chân nhân Chương 20: Tần Vương bị nạn, Uất Trì Cung đóng khố đi cứu giá Chương 21: Mã Trại Phi nổi giận, một tay bắt tướng Chương 22: Danh tướng ra quân, La công tử bắt Trại Phi Chương 23: Đánh vỡ chúng vương, Thúc Bảo giết Ngao Ngư Chương 24: Diễn trò xưa, Trì Cung quật chết gã Vương Vân Chương 25: Giữa ngày bắt gian dâm, Tần vương trước cung treo ngọc đới Chương 26: Giả cách cuồng điên, Trì Cung bị mắc mưu Từ Thích Chương 27: Giảo Kim nói tức Trì Cung đốt Lang Tiên các

Bình luận truyện