Tất cả
Tam Thê Tứ Thiếp

Võ Lâm Đại Hội nửa tháng sau, mười tám tháng năm, Phi Ưng Bảo cử hành. Nguyên bản võ lâm đại hội vốn là ba năm tổ chức một lần, dành cho các vị võ lâm nhân tài có cơ hội xuất hiện thi triển tài nghệ, tuyển ra người mới kiệt xuất cho ngôi vị Minh Chủ. Sau khi Tần Chính kế nhiệm chức Minh Chủ, nhân sĩ võ lâm các phái liền chủ trương Võ Lâm Đại Hội từ ba năm một lần sửa thành một năm một lần. Tần Minh Chủ đương nhiên không đồng ý, phụ trách mời dự họp võ lâm đại hội là nhiệm vụ của Minh Chủ, một năm một lần, phiền toái chết được.


Thế nhưng Tần phủ Đại chủ tử Ngụy Kỳ Nhi lại không phản đối, định ra quy củ: chỉ có đánh bại một trong bảy vị chủ tử của Tần phủ mới có tư cách khiêu chiến Minh Chủ để lấy Minh Chủ vị. Hai năm trước là do Nhị chủ tử Triển Quần Ngạo, Thất chủ tử Nam Cung Kiệt trấn trạm, có thể nói chỉ cần một người đã đủ hộ giữ quan ải vạn người không sợ. Tần lão gia được dịp nhàn hạ, dành hết thời gian thưởng ngoạn chim chóc.


Nhưng năm nay lại có thay đổi, nghe nói Tứ chủ tử Tư Đồ Sĩ Thần không thể tham dự đại hội võ lâm lần này, tức là nhân sĩ các phái có thể trực tiếp khiêu chiến với Minh Chủ.

Bình luận truyện