Tất cả

TAG: truyện ngôn tình cổ đại ngược

Đế Vương Sủng Ái

Tiểu Sủng Hậu Dưỡng Thành Ký
Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Sủng Thượng Quân Hạ

Sủng Phi Nghiện: Nương Tử, Bổn Vương Chín Rồi!
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây
Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
Độc Sủng - A Bạch Bất Bạch
Cách Làm Sủng Phi

Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc
Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Thiên Tuế Sủng Phi

Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở
Độc Sủng Tiểu Nương Tử
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Họa Nữ Xuyên Không: Vạn Sủng Tiểu Thê
Sủng Phi Của Hắc Đế
Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi
Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt
Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi
Sủng Phi Của Thuận Đế
Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư
Tiểu Sủng Phi

Độc Sủng Sát Hậu

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi