Tất cả

TAG: đam mỹ xuyên không trọng sinh

Xuyên Qua Chi Khí Tử Hoành Hành
[Xuyên Nhanh] Tra Nam Tẩy Trắng
Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang
Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
Xuyên Thư Sau Ta Muốn Phao Vai Ác Alpha
Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá Tổng
Dị Thế Chi Tuyệt Thế Vô Song
Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
Xuyên Nhanh Công Lược

Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn
Xuyên Việt Ta Kiếm Được Lão Công Cường Tráng
Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Xuyên Thành Pháo Hôi Sư Tôn Sau Bị Đồ Đệ Coi Trọng
Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Xuyên Tiến Vạn Nhân Mê Văn Ta Nhân Thiết Băng Rồi
Xuyên Vào Hố Văn Trò Chơi Vô Hạn
Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện
Xuyên Thành Nam Phụ Thủ Tiết Độc Ác

Xuyên Thư: Nhân Vật Phản Diện, Ngươi Lại Sai Tình Tiết Rồi!
Xuyên Thư Chi Yêu Sư Huynh Phản Diện
Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư