Tất cả

TAG: đam mỹ 21+

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”
Võng Du Chi Bạo Quân

Thiên Quan Tứ Phúc

Thiều Quang Đảo Tự

Quán Cơm Gần Trường Đại Học
Nghịch Quang Thiếu Niên (Thiếu Niên Đứng Ngược Nắng)
Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản
Tâm Quân Gia Quá Hắc

Đại Phách Quan

Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)
Nhật Ký Quan Sát

Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Chịu Diễn Theo Kịch Bản
Phượng Hứa Quân

Quân Khứ Quân Y Cựu

Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)
Hoa Lạc Vị Thức Quân
Nắng Ban Mai ( Thần Chi Quang)

Quan Hệ Không Đứng Đắn

Đoạt Tình Quân Sư!

Quản Gia - Kha Hải Tình
Quan Hệ Bí Ẩn

Quân Vương

Quân Y Khó Làm ( Quân Y Nan Vi)

Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)
Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Áo Rách Quần Manh Câu Người Ngủ
Quan Hệ Bất Thường (Bất Chính Thường Quan Hệ)