Tất cả

Không có nhiều thông tin về tác giả Trần Thanh Vân.
Chỉ biết số tác phẩm của ông ở Việt Nam được dịch rất nhiều trên dưới 20 tác phẩm.
Ông chuyên viết về thể loại truyện Kiếm hiệp

Tác phẩm của Trần Thanh Vân