Tất cả

Không có nhiều thông tin về tác giả Trần Thanh Vân.
Chỉ biết số tác phẩm của ông ở Việt Nam được dịch rất nhiều trên dưới 20 tác phẩm.
Ông chuyên viết về thể loại truyện Kiếm hiệp

Tác phẩm của Trần Thanh Vân

Huyết Y Kỳ Thư

Âm Dương Quái Diện

Ảo Ma Bộ Pháp

Âm Dương Thần Chưởng

Bí Thư Tiên Kiếm

Án Trì Truy Xứ

Càn Khôn Tuyệt Pháp

Bạch Cốt U Linh

Bạch Các Môn

Thần Long Cửu Chuyển

Cữu U Ma Động

Độc Thủ Phật Tâm

Đạo Ma Nhị Đế

Độc Hồ Điệp

Đoạt Hồn Chung

Đề Ấn Giang Hồ

Hắc Nho

Huyết Ảnh Ma Tôn

Huyết Thù Sát Lệnh

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Hóa Huyết Thần Công

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
Lư Sơn Kỳ Nữ

Kim Bút Thần Hiệp

Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Thất Sát Lệnh

Sanh Tử Kiều

Quỷ Kiếm Vương

Trường Kiếm Tương Tư

Thủy Tinh Cầu

Thái Dương Huyền Công

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Thiết Thư Trúc Kiếm