Tất cả
Hiện tại truyenfull.com chưa có thông tin của tác giả "Thanh Sắc Vũ Dực".

Tác phẩm của Thanh Sắc Vũ Dực

Trùng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù
Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên
Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Trọng Sinh Chi Bản Tính

Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù ( Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)
Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật