Tất cả
Nữ Thứ Vương

Bạn đang đọc truyện Nữ Thứ Vương của tác giả Vu Hoan. Sở vương Vệ Hoàn là lục vương của quan gia, cũng là một thứ vương không được sủng ái, luận trưởng ấu luận đích thứ, kiếp này đều nhất định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, lại bởi vì một tờ giấy tứ hôn mà bị cuốn vào chuyện đoạt đích.

Vu sử có ghi: Hoàng đế Hiến Tông từng trên triều nói: "Trẫm có ngày hôm nay, đánh thánh nhân cũng vậy, nay dám nói như vậy, liền không sợ người trong thiên hạ cười." Hiến Tông một triều, trong lục cung chỉ có một mình hoàng hậu, hơn ba mươi năm qua, thiên tử chưa bao giờ tuyển tú. ----

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Định Phong Ba hay Trọng Sinh Chi Cùng Quân của cùng tác giả.

Danh sách chương truyện Nữ Thứ Vương

Chương 1: Tiết Tử Chương 2: Khắc Định Quyết Gia Chương 3: Khắc Định Quyết Gia Chương 4: Khắc Định Quyết Gia Chương 5: Khắc Định Quyết Gia Chương 6: Khắc Định Quyết Gia Chương 7: Khắc Định Quyết Gia Chương 8: Khắc Định Quyết Gia Chương 9: Khắc Định Quyết Gia Chương 10: Khắc Định Quyết Gia Chương 11: Khắc Định Quyết Gia Chương 12: Khắc Định Quyết Gia Chương 13: Khắc Định Quyết Gia Chương 14: Khắc Định Quyết Gia Chương 15: Khắc Định Quyết Gia Chương 16: Khắc Định Quyết Gia Chương 17: Khắc Định Quyết Gia Chương 18: Khắc Định Quyết Gia Chương 19: Khắc Định Quyết Gia Chương 20: Khắc Định Quyết Gia Chương 21: Khắc Định Quyết Gia Chương 22: Khắc Định Quyết Gia Chương 23: Khắc Định Quyết Gia Chương 24: Khắc Định Quyết Gia Chương 25: Khắc Định Quyết Gia Chương 26: Khắc Định Quyết Gia Chương 27: Khắc Định Quyết Gia Chương 28: Khắc Định Quyết Gia Chương 29: Khắc Định Quyết Gia Chương 30: Khắc Định Quyết Gia Chương 31: Khắc Định Quyết Gia Chương 32: Khắc Định Quyết Gia Chương 33: Khắc Định Quyết Gia Chương 34: Khắc Định Quyết Gia Chương 35: Khắc Định Quyết Gia Chương 36: Khắc Định Quyết Gia Chương 37: Khắc Định Quyết Gia Chương 38: Khắc Định Quyết Gia Chương 39: Khắc Định Quyết Gia Chương 40: Khắc Định Quyết Gia Chương 41: Khắc Định Quyết Gia Chương 42: Khắc Định Quyết Gia Chương 43: Khắc Định Quyết Gia Chương 44: Khắc Định Quyết Gia Chương 45: Khắc Định Quyết Gia Chương 46: Khắc Định Quyết Gia Chương 47: Khắc Định Quyết Gia Chương 48: Khắc Định Quyết Gia Chương 49: Khắc Định Quyết Gia Chương 50: Khắc Định Quyết Gia

Bình luận truyện