Tất cả
Ngũ Hồ Chiến Sử

Triều đại nhà Hán từ lúc Hán Cao Tổ chém rắn trắng, dựng cờ khởi nghĩa, thống nhất thiên hạ. Sau lại được Hán Quang Vũ Đế trùng hưng, truyền đến đời Hiến Đế thì phân chia thành tam quốc Ngụy, Thục, Ngô. Tam quốc đỉnh lập, chia ba thiên hạ được sáu mươi năm thì quy về họ Tư Mã, lập nên nhà Tấn, thiên hạ thái bình, đến khi họ Tư Mã suy bại, xảy ra loạn bát vương, Ngũ Hồ quật khởi. Hai mươi lăm năm sau, người Hung Nô vây hãm Trường An, hoàng đế Tư Mã Nghiệp ra hàng. Họ Tư Mã dời về Giang Tả, cùng người Hồ phân chia thiên hạ, lập nên nhà Đông Tấn.Quận Thanh Hà thuộc về Mạc châu, thời Xuân Thu thuộc nước Tấn, thời thất quốc thì thuộc Triệu, đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, cải cách thành Cự Lộc quận, về sau Hán Cao Tổ lại đổi Cự Lộc quận thành Thanh Hà quận, Thanh Hà quận có tổng cộng mười bốn huyện, là một quận quan trọng thời Tần, đến thời nhà Hán lại là quận nắm đầu mối tin tức. Quận Thanh Hà tuy lớn như thế nhưng huyện Thanh Hà lại chỉ là một huyện nho nhỏ. Mời các bạn cùng đón đọc Ngũ Hồ Chiến Sử.

Danh sách chương truyện Ngũ Hồ Chiến Sử

Quyển 1 - Chương 1: Để nhân (1) chịu vũ nhục Quyển 1 - Chương 2: Đến Thôi gia Quyển 1 - Chương 3: Đại anh hùng Quyển 1 - Chương 4: Vây giết Hiên Viên Long Quyển 1 - Chương 5: Một kiếm duy nhất Quyển 1 - Chương 6: Trường An đệ nhất kiếm Quyển 1 - Chương 7: Trung niên anh kiệt Quyển 1 - Chương 8: Tam tiểu thư của Thôi gia Quyển 1 - Chương 9: Cuộc chiến của Tạ Thiên Quyển 2 - Chương 1: Quái nhân Cái Bang Quyển 2 - Chương 2: Khất Cái chiến Thái giám Quyển 2 - Chương 3: Hiểm mưu của lưu thông Quyển 2 - Chương 4: Nhân như Cẩu Quyển 2 - Chương 5: Giết cháu Quyển 2 - Chương 6: Sống lại Quyển 2 - Chương 7: Liên hoàn ám toán Quyển 2 - Chương 8: Vương tuyệt chi Quyển 2 - Chương 9: Lục Đinh Lục Giáp hiện thân Quyển 3 - Chương 1: Cừu nhân giết cha Vương Tuyệt Chi Quyển 3 - Chương 2: Thiếu nữ thần bí Quyển 3 - Chương 3: Yêu phụ vô sỉ Quyển 3 - Chương 4: Ngư ông đắc lợi Quyển 3 - Chương 5: Vạn mắt cũng phải mù Quyển 3 - Chương 6: Thê tử hiên viên long Quyển 3 - Chương 7: Nhất đại kỳ nhân - Y Thần Quyển 3 - Chương 8: Quý tử đa kim Quyển 3 - Chương 9: Chân nhân Quyển 4 - Chương 1: Cửu tử nhất sinh vì giao dịch của người khác Quyển 4 - Chương 2: Khoái đao hòa thang Quyển 4 - Chương 3: Chú cháu đoạn tuyệt, tử chiến Quyển 4 - Chương 4: Cuộc chiến của chú cháu Quyển 4 - Chương 5: Mê tiểu kiếm Quyển 4 - Chương 6: Tình Nhân của Mê Tiểu Kiếm Quyển 4 - Chương 7: Niệm phật Quyển 4 - Chương 8: Kiếm bá Quyển 4 - Chương 9: Địch đến từ ngọn núi đối diện Quyển 5 - Chương 1: Thiên thủy Quyển 5 - Chương 2: Quân lệnh như sơn Quyển 5 - Chương 3: Quần Ma hội Quyển 5 - Chương 4: Huyết chiến Quyển 5 - Chương 5: Không thể không cúi đầu Quyển 5 - Chương 6: Ác bá cướp kiệu hoa Quyển 5 - Chương 7: Ăn gà Quyển 5 - Chương 8: Kẻ ám sát Mê phu nhân Quyển 5 - Chương 9: “Cơ bất hư phát” biết thất bại mà vẫn làm Quyển 6 - Chương 1: No ấm sinh dâm dục Quyển 6 - Chương 2: Đao của thạch lặc Quyển 6 - Chương 3: Đao mạnh, trí càng mạnh Quyển 6 - Chương 4: Phượng hoàng nhất chiến Quyển 6 - Chương 5: Nhất chiến chưa thành vạn cốt khô

Bình luận truyện