Tất cả
Liêu Trai Chí Dị II

Ông nội người anh rể của ta họ Tống húy Đạo, là Lẫm sinh* trong huyện. Một hôm ông bệnh nằm trong nhà, thấy có viên lại cầm công văn dắt một con ngựa bờm trắng tới nói “Mời ông đi thi". Ông nói “Quan chấm thi chưa tới, làm sao mà thi?”. Viên lại không đáp, chỉ giục đi mau. Ông ra sức cưỡi ngựa chạy nhanh theo, đường đi rất lạ, tới một nơi thành quách như kinh đô của bậc vương giả. *Lẫm sinh: học trò trường phủ học ở Trung Quốc thời Thanh, được hưởng học bổng và miễn một số nghĩa vụ thuế má dao dịch. 

Danh sách chương truyện Liêu Trai Chí Dị II

Chương 1-1: Đọc Và Dịch Liêu Trai Chí Dị: Đọc Liêu Trai Chí Dị Quyển 1 - Chương 1-2: Thi Thành Hoàng Quyển 1 - Chương 2: Người Trong Con Ngươi Trò Chuyện (Đồng Nhân Ngữ) Quyển 1 - Chương 3: Bức Tường Vẽ Tranh (Họa Bích) Quyển 1 - Chương 4: Trồng Lê (Chủng Lê) Quyển 1 - Chương 5: Đạo Sĩ Núi Lao (Lao Sơn Đạo Sĩ) Quyển 1 - Chương 6: Nhà Sư ở Trường Thanh (Trường Thanh Tăng) Quyển 1 - Chương 7: Hồ Gả Con Gái (Hồ Giá Nữ) Quyển 1 - Chương 8: Kiều Na Quyển 1 - Chương 9: Yêu Thuật Quyển 1 - Chương 10: Diệp Sinh Quyển 1 - Chương 11: Vị Tiên Họ Thành (Thành Tiên) Quyển 1 - Chương 12: Vương Thành Quyển 1 - Chương 13: Thanh Phượng Quyển 1 - Chương 14: Bộ Da Vẽ (Họa Bì) Quyển 1 - Chương 15: Đứa Con Người lái Buôn (Cổ Nhi) Quyển 1 - Chương 16: Đổng Sinh (Đổng Sinh) Quyển 1 - Chương 17: Phán Quan Họ Lục (Lục Phán) Quyển 2 - Chương 18: Anh Ninh Quyển 2 - Chương 19: Nhiếp Tiểu Thiến Quyển 2 - Chương 20: Cỏ Thủy Mãng (Thủy Mãng Thảo) Quyển 2 - Chương 21: Người Học Trò Phượng Dương (Phượng Dương Sĩ Nhân) Quyển 2 - Chương 22: Châu Nhi Quyển 2 - Chương 23: Quan Nhân Nhỏ Bé (Tiểu Quan Nhân) Quyển 2 - Chương 24: Cô Tư Họ Hồ (Hồ Tứ Thư) Quyển 2 - Chương 25: Ông Già Họ Chúc (Chúc Ông) Quyển 2 - Chương 26: Hiệp Nữ Quyển 2 - Chương 27: Bạn Rượu (Tửu Hữu) Quyển 2 - Chương 28: Liên Hương (Liên Hương) Quyển 2 - Chương 29: A Bảo Quyển 2 - Chương 30: Nhiệm Tú Quyển 2 - Chương 31: Trương Thành Quyển 2 - Chương 32: Xảo Nương Quyển 2 - Chương 33: Trị Hồ (Phục Hồ) Quyển 2 - Chương 34: Ba Vị Tiên (Tam Tiên) Quyển 2 - Chương 35: Khúc Hát ếch (Oa Khúc) Quyển 2 - Chương 36: Màn Kịch Chuột (Thử Hý) Quyển 2 - Chương 37: Con Cọp ở Triệu Thành (Triệu Thành Hổ) Quyển 2 - Chương 38: Người Lùn (Tiểu Nhân) Quyển 2 - Chương 39: Lương Ngạn (Lương Ngạn) Quyển 3 - Chương 40: Hồng Ngọc Quyển 3 - Chương 41: Lâm Tứ Nương Quyển 3 - Chương 42: Con Gái Ông Lỗ (Lỗ Công Nữ) Quyển 3 - Chương 43: Đạo Sĩ Quyển 3 - Chương 44: Họ Hồ (Hồ Thị) Quyển 3 - Chương 45: Bậc Vương Công (Vương Giả) Quyển 3 - Chương 46: Trần Vân Thê Quyển 3 - Chương 47: Chúc Thành Quyển 3 - Chương 48: Trúc Thanh Quyển 3 - Chương 49: Nhạc Trọng

Bình luận truyện