Tất cả
Kiêu Phong
Đầu tháng tám, Lục Thất trang bị nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo ba trăm kỵ vệ đến An Khánh, từ An Khánh đi thuyền vượt qua Đại Giang, đặt chân lên địa giới Trì Châu.Tiết độ sứ Khang Hóa quân Trì Châu Đông Quang nghe báo Ngu Vương giá lâm, vội vàng rời khỏi hành dinh chạy tới bờ sông, vừa nhìn liền thấy quả nhiên là Lục Thiên Phong, kinh hỉ tiếp đón làm lễ khấu kiến, Tiết độ sứ vừa quỳ, toàn bộ tướng sĩ Khang Hóa quân trên bờ sông đều quỳ xuống. 

Lục Thất đi lên nâng Đông Quang dậy, tiếp đó cao giọng bảo các tướng sĩ bình thân, sau khi các tướng sĩ đứng dậy, Lục Thất mới thân thiết đấm nhẹ Đông Quang một cái, mỉm cười hỏi Đông Quang có tốt không. Đông Quang đương nhiên là tốt lắm, chẳng những đã trở thành Tiết độ sứ Khang Hóa quân, mà còn được phong làm Nghĩa quốc công, thúc phụ của y Đông Hà bây giờ là Sử tướng Nam đô.

Bình luận truyện