Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên

Chương 32: Kiếp kỳ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thành chủ, vì sao loại thời kỳ như kiếp kỳ này, Thiên Túc thượng tiên lại ở nơi Tước Bất Lạc kia của ngươi vậy?"

/